Tüzük (2023)

ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

Spor Kulübünün Adı, Merkezi 

MADDE 1- (1) Spor kulübünün adı Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Spor Kulübü’dür. Kısaca AYİSSK olarak anılacaktır. Merkezi Adana’dır. Adresi “Karslılar Mahallesi, Menderes Bulvarı, No:10 Çukurova Adana’dır.  1999 yılında kurulmuştur.

            

Spor Kulübünün Renk ve Amblemi 

 

EK1 : KULÜP AMBLEMİ  

MADDE 2(1) Spor kulübünün renkleri; Mavi Beyazdır.

Kulübün amblemi de ; zemini beyaz olan turkuaz çerçeve içerisinde mor, kırmızı renkli yelkenli tasviri ve daire içinde kulübün adının siyah renkle yazımıdır.

Spor Kulübünün amblemi yönetim kurulu izni olmadan üyeler dışında kimselere dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz

    Spor Kulübünün Amacı

MADDE 3- (1) Spor kulübü, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak, Beden Terbiyesi Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak tüm su sporları faaliyetlerde sağlıklı, ahlaklı , her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, milli amaçlara uygun ve milli kültürümüze bağlı manevi değerlerimize saygılı, ülkemizi  her alanda başarı ile temsil edecek sporcuları yetiştirmek, çevre halkına spor yapma olanakları sağlamak, sosyal sorumluluk duygusu içerisinde 7 den 70 e herkese su sporları yaptırmak, su sporlarının özendirilmesine, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, insanımıza su kültürünü ve su sporlarını sevdirmek, öğretmek, yarışmalar düzenlemek ve yarışmalara takım olarak katılmak, İnsan ilişkilerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, sosyal ve kültürel hizmetler vermek, üyeleri arasında maddi, manevi dayanışma sağlamak, bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek ve yurtdışından sporcular davet edilerek, spor turizmine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur amacıyla kurulmuştur.

Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

MADDE 4- (1) Spor kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

1-) Başta Su Sporlarının geliştirilmesi olmak üzere, Yelken, Kürek, Rüzgar Sörfü, Uçurtma Sörfü, Kano gibi su sporlarında kursları açmak, yarışlar, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

 2- Üyelere/Sporculara ve kulübe ait yelkenli tekne, motorlu tekne, rüzgar sörfü, kürek vb. deniz araçlarının suda ve karada muhafazası, onların bakım ve onarımlarının yapılabileceği tesisleri kurmak;

 

3- Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak be bu vasıta ile bilgi paylaşmak ve internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek

 

4-Su Sporları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis, satın alma veya kiralama usullerinden biri ile tekne sahibi olmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;

 

5- Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

 

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek;

 

7-Üyelerinin/Sporcularının yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek; Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi ve sportif amaçları doğrultusunda da lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek

 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;

 

9- Spor Kulübünün faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda kurulu federasyonlara katılmak; gerekli izin alınarak Spor Kulüplerinin izinle kurabileceği hareketli tesisleri kurmak;

 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

  

12- Spor Kulübünün üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak;

 

13-Gerekli görülen yerlerde Spor Kulübünün faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak;

 

 14-Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.

 

15-      Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli tüm  iş ve işlemleri yürütmek.

16-      Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

17-      Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tüm taşınabilir veya taşınamaz tesisleri kurmak.

18)      Spor kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak ve birlikte organizasyonlar ve etkinler yapmak 

 

Üye Olma Hakkı, Üyelik Başvurusunun Reddi Sebepleri ve Üyelik İşlemleri

MADDE 5- (1) Fiil ehliyetine sahip ve Spor Kulübünün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu Spor Kulübüne üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal ve misafir üyelikler için bu koşul aranmaz.

 

 (2) Spor Kulübünün asıl üyeleri, spor Kulübünün üyelerinden biri tarafından önerilmeleri üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

(3)Spor Kulübünü başkanlığına iletilecek üyelik başvurusu ve üyelik giriş ve yıllık aidat ödeme taahhütleri, dernek yönetim kurulunca incelenerek 10(on) günlük süre için askıya çıkarılır, en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye 30 (otuz) gün içerisinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirirse “üye kayıt defterine” kaydedilir.

 

Üyelik Başvurusu Reddi

(4)Üyelik başvurusunun 10 günlük askı süresince, en az üç üyenin itirazı sonucunda üyelik başvurusu reddedilebilir. 10 günlük askı süresince üçten az itiraz gelmesi durumunda, üyelik başvurusu Genel Kurulda yeniden değerlendirilir. Üyelik başvurusunun reddi şeklinde karara bağlanır ise sonuç 30 gün içerisinde bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

 

 

(5) Sporcu Üye: Kulüp faaliyet konularında aktif spor yapan, yönetim kurulunca kabul edilen, seçme ve seçilme hakkı olmayan, aidat yükümlülüğü bulunmayan, üyelikleri aktif spor uğraşı boyunca devam eden, bu süre sonunda  üyeliği sona eren üyeyi ifade eder. 

 

(6) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(7) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir. 

(8) Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

(9) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 

MADDE 6- Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık 5.500 Türk Lirası üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.

Üyelikten Çıkma

MADDE 7- (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir.

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üye o zamana kadar tahakkuk etmiş yıllık aidatını ve ödentilerini vermek zorundadır. Spor kulübünden çıkanlar veya istifa edenler üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma 

MADDE 8- (1) Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

a)         Spor kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

b)         Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

c)         Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

ç)         Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

d)         Kulüp içerisinde disiplinsiz hareketlerde bulunmak, uyarılara rağmen , disiplinsiz hareketlerde ısrarcı olmak .

(2)  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde disiplin kurulu raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma kararı verilir. Yönetim kurulunun üyelikten çıkarılma kararına karşı bir itiraz olması halinde Genel kurul üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. Üyelikten çıkarılma kararları yönetim kurulu tarafından kulübün internet sitesinde ilan edilir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca üyeye yazılı ve mail vasıtası ile tebliğ edilir. Spor kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez. Disiplin Suçu nedeni ile üyelikten çıkartılanlar Spor Kulübüne tekrar üye olamazlar.

Spor Kulübünün Organları:

MADDE 9- (1) Spor kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetleme Kurulu.

d) Disiplin Kurulu.

(2) Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Yeri 

MADDE 10- (1) Genel kurul, spor kulübünün en yetkili karar organı olup spor kulübüne kayıtlı seçme ve seçilme hakkı olan asıl üyelerden oluşur. Sporcu üyeler genel kurula üye olamazlar.

(2) Genel kurul;

a)  Olağan genel Kurul: Her 2 (iki ) yılda bir ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır.

b) Olağanüstü genel kurul: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya spor kulübü üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Çağrı Usulü 

MADDE 11- (1) Yönetim kurulu, spor kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya spor kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

MADDE 12- (1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de durum tespit edilir. Toplantıya çağrı pusulasında belirtildiği gibi ( 7 günden az 60 günden fazla olmamak kaydı ile ) ileri bir tarih , saat ve yerde ,çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle tekrar toplanır. 

          (4) Divan heyeti başkan ve iki üyeden oluşur. Önerilen üyeler arasından genel kurul tarafından açık oyla ve salt çoğunlukla seçilirler. Genel kurul toplantılarının yönetimi divan heyeti başkanına aittir.

.(5) Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(7) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(8) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

(9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(10) Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 13- (1) Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

MADDE 14- (1) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçersizdir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 15- (1) Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a)         Spor kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

b)         Spor kulübü tüzüğünü değiştirmek.

c)         Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

ç)         Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.

d)         Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e)         Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f)         Yönetim kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri ve yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

g)         Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

ğ)         Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için ve spor kulübünün federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek  

h)         7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

ı)         Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

i)         Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek.

j)         Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek.

k)         Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

l)         Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

m)       Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

n)         Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.

o)         Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

ö)         Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

p)         Spor kulübünün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak veya ayrılmak

r) Spor kulübünün vakıf kurmasına veya feshine karar vermek.

s) Yönetim Kurulunu diğer önerilerinin incelenip karara bağlamak

ş)Spor kulübünün diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeple her zaman görevden alabilmek

t) Derneğin en yetkili organı olmakla birlikte diğer organlarına verilmemiş olan tüm işleri görmek ve yetkileri kullanmak.

           u) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu, yedi (7) asıl ve yedek (7) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından 2 yıllık dönem için seçilir

(2) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yaparak başkan, as başkan, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Başkan ve asbaşkan seçilecek üyelerin kulübe kabul tarihleri üzerinden 1 yıl geçmiş olması esası aranır.

           (3)Yönetim kurulu, Başkan, As Başkan veya sekreter tarafından tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az, ayda bir defa toplanır.

 

             (4) Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

   Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a)         Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

b)         Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için her türlü kararı almak ve uygulamak.

c)         Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek.

ç)         Gerekli görülen yerlerde spor kulübünün temsilciliklerinin açılmasını sağlamak

d)         Genel Kurulda alınan kararları uygulamak ve spor kulübünün çalışmaları ile ilgili iç tüzük- tebliğ hazırlamak

e)         Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak

f)         Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve bütçenin uygulanmasını sağlamak

g)         Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.

ğ)         Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek.

h)         Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.

ı)         Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.

i)         Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

j)         Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

k)         Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

l)         Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek,

m)       Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

n)         Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.

o)         Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.

ö)         Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.

p)         Sponsorluk anlaşmaları yapmak.

r)         Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 18- (1) Denetim Kurulu, üç ( 3)  asıl ve üç ( 3 ) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından 2 yıllık dönem için seçilir. 

(2) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 19- (1) Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 20 (1) Disiplin kurulu ; Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirirken , kulüp üyelerinin , kulüp kampüsü içerisinde , kulübe ait mekanlarda , üyeler arası disiplinsiz davranışlar , kulüp mekanları ile kulüp araç ve gereçlerinin kullanımı konusunda , diğer kulüp üyeleri ile Yelken Kulüp kurumsal kimliğine zarar verebilecek davranışlarda bulunan üyeler hakkında, Yönetim Kurulundan gelecek üye dosyaları ile ilgili konularda soruşturma yürüterek , kulüp tüzüğü gereği ceza ve yaptırımlar için kanaat oluşturarak yönetim kuruluna rapor sunar .

(2) Disiplin kurulu ; 3 kişiden oluşan Disiplin Kurulu üyeleri olağan genel kurul da kulüp üyelerinin çoğunluk oyu ile yönetim kurulu ile birlikte seçilerek göreve başlar ve sonraki olağan genel kurulda görev süresi biter .

 

Spor Kulübünün Gelirleri

MADDE 21- (1) Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a)         Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 26.500TL. ; yıllık aidat ücreti olarak da 5.500TL. Belirlenmiştir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Yıllık üyelik aidatlarının tamamı her yıl Nisan ayı sonuna kadar ödenir.

 

b)         Sponsorluk gelirleri

c)         Sporcu transferlerinden alınan ücretler

ç)         Sporcu yetiştirme tazminatları 

d)         Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

e)         Faaliyetlere katılım bedelleri ve 

f)         Müsabaka hasılatları 

g)         Yayın gelirleri

ğ)         Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

h)         Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

ı)         Reklam gelirleri

i)          Kira gelirleri

j)         Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

k)         Bağış ve yardımlar

1)         Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

m)       Finansman gelirleri

n)         Öz sermaye katkıları

o)         Spor kulübü tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans, panel gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

ö)         Spor kulübünün mal varlığından elde edilen gelirler

p)     Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar  

r)      Gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı bağış ve yardımlar VE yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak

           s)        Diğer benzeri gelirler 

 

 

Spor Kulübü Bütçesinin Genel Esasları

MADDE 22-  (1) Bütçe; spor kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

(2) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

a)         Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.

b)         Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.

c)         Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

ç)         Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 23- (1) Spor kulübü bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)         Bütçe; spor kulübünün faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Spor kulübünün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

b)         Bu bildirimde, takip eden iki yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

c)         Yönetim Kurulu tarafından spor kulübünün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

Bütçenin Yürürlüğe Konulması

MADDE 24- (1) Spor kulübü bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)         Yönetim Kurulu, spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.

b)         Spor kulübü tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.

c)         Spor kulübünün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

 

Bütçenin Uygulanması

MADDE 25- (1) Spor kulübü bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)         Spor kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.

b)         Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

c)         Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

ç)         Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

Harcama Yetkilisi

MADDE 26- (1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında yönetim kurulunca yetkilendirilmiş spor dalı yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. 

Harcama Talimatı ve Sorumluluk

MADDE 27- (1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır. 

(2) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar. 

Gerçekleştirme Görevlileri

MADDE 28- (1) Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

(3) Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübünün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler.

(4) Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübü tüzüğü çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

Gelir ve Gider İşlemleri 

MADDE 29- (1) Spor kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            (2) Spor kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

            (3) Spor kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

            (4) Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.

Alındı Belgeleri

MADDE 30- (1) Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

(2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

MADDE 31- (1) Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi spor kulübü tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, spor kulübü başkanınca onaylanır.

            (2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, spor kulübünün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin spor kulübü yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Spor Kulübünün Borçlanma Usulleri

MADDE 32- (1) Spor kulübü, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dahilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Beyanname Verme Yükümlülüğü

MADDE 33- (1) Spor kulübü, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

Defter Tutma Yükümlülüğü

MADDE 34- (1) Spor kulübü; iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

Spor Kulübünün İdari Yapısı ve İdari Yapıda Yer Alan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 35- (1) Spor kulübünün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Spor Kulübünün İç Denetimi

MADDE 36- (1) Spor kulübünde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Spor Kulübü Tüzüğünün Değiştirilme Usulü

MADDE 37- (1) Spor kulübü tüzüğünde Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulur. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

(2) Genel kurulda spor kulübü tüzüğü değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Spor Kulübünün Feshi

MADDE 38- (1) Genel Kurul tarafından her zaman spor kulübünün feshi kararı alınabilir.

(2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

MADDE 39- (1) Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Spor Kulübü” ibaresi kullanılır. 

(2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

(3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(4) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

(5) Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu spor kulübü tüzüğü 40 (kırk) maddeden ibaret olup spor kulübünün tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.